Om Silkeborg Krisecenter

Hvem er vi, hvordan er vi organiseret, og hvad er vores vision og formål?

Hvordan er vi organiseret?

Silkeborg Krisecenter er en selvejende institution, der drives ud fra Serviceloven § 109. Silkeborg Krisecenter har indgået samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften.

Silkeborg Krisecenter er omfattet af Rammeaftale, som er indgået mellem Region Midt og kommunerne i Region Midt.

Silkeborg Krisecenters øverste myndighed er en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer. Herudover er der ansat en daglig leder.

Hvad er vores vision?

  • at kvinderne efter endt ophold er blevet afhjulpet voldens konsekvenser og i højere grad vil være i stand til at vælge en tilværelse uden vold, hvad enten de vender tilbage til det oprindelige parforhold eller vælger at etablere sig i nye rammer
  • at medfølgende børn gennem opholdet opnår større robusthed og livsmestring på trods af opvækstbetingelser med vold i hjemmet

Hvad er vores formål?

  • at tilbyde midlertidigt ophold i trygge og beskyttede rammer til kvinder, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsformer. Kvinderne kan være ledsaget af børn.

Formålet søges opnået ved at:

  • at tilbyde akut og anonymt ophold til voldsramte kvinder
  • at tilbyde omsorg og støtte til voldsramte kvinder